Obowiązek informacyjny dla pacjentów

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 u dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO).

W związku z powyższym NZOZ „VITA” Sp. z o.o w Brzeszczach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ „VITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach ul. Piłsudskiego 6. Dane kontaktowe – numer telefonu 32/7338047, strona internetowa: www.nzozvita.com.pl, adres email: sekretariat@nzozvita.com.pl
 2. W NZOZ „VITA” Sp. z o.o. w Brzeszczach jest Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@nzozvita.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 32/7338047 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Źródło danych: Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie rejestracji (zgłoszenia) : osobiście, przez osoby trzecie dokonujące rejestracji, przez system e-rejestracji lub telefonicznie.

W przypadku usług z zakresu Medycyny pracy dane są przekazywane także przez pracodawcę kierującego Pana/Panią na badania.

W przypadku kontynuacji rozpoczętego leczenia w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych palcówek medycznych. w szczególnych uzasadnionych sytuacjach uzasadnionych Pana/Pani stanem zdrowia dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych:

Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia.

Numer telefonu i adres e-mail są wykorzystywane do informowania o zbliżającej się wizycie lekarskiej lub badaniu diagnostycznym,

Administrator danych jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują między innymi opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

  1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
   1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia, badania okresowe) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikami, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).
    Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. H RODO w zw. Przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
   2. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych oraz generowania faktur za wykonane usługi medyczne.
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
   3. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Oraz w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. f RODO
  2. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, u w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dane służące do celów rozliczenia świadczeń zdrowotnych, u także dane służące do dochodzenia roszczeń, będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. w takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych u odbiorcą, która będzie zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

   • Dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, u jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art.15 RODO
   • Sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
   • Usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
   • Ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18n RODO, m. in. Kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
   • Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe.
   • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej.

Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

  1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

« Powrót do aktualności